Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

upis objekta

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.


Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi ako je u katastarskome operatu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira ili ako je već potvrđen parcelacijski elaborat za formiranje navedene građevne čestice.


U elaboratima kojima osnovna svrha nije evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, iskazuju se i podaci o neevidentiranim i promijenjenim građevinama koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.


Elaboratima za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, u kojima se iskazuju neevidentirane ili promijenjene zgrade ili druge građevine prilažu se akti temeljem kojih su se te građevine mogle graditi.


Pod aktom temeljem kojih su se te građevine mogle graditi  podrazumijeva se jedan od akata propisanih Zakona o prostornom uređenju ili dokumentacija koja se prilaže za potrebe evidentiranja (upisivanja) građevine u katastarski