Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

GEODETSKI PROJEKT

GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski projekt izrađuje se u dva dijela, Geodetski projekt I. dio i Geodetski projekt II. dio, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta su:

Geodetski projekt I. dio kojeg čine:

  1. Naslovna stranica geodetskog projekta.
  2. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  3. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.
  4. Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  5. Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.
  6. Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt II. dio kojeg čine:

  1. Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)
  2. Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina

 


Legalizacija objekataGEODETSKI PROJEKT I DIO

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu (u daljnjem tekstu: geodetski situacijski nacrt) izrađuje se na način da se na njemu prikazuju podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljefi sl).

Na geodetskom situacijskom nacrtu prikazuju se i ostali podaci po posebnom zahtjevu projektanta (npr. podaci o zgradama (apsolutne visine sljemena odnosno vijenca te ukupna visina zgrade) i sl.).

U okviru analize podataka izrađuje se izvješće o stanju podataka na području zahvata.

U izvješću o stanju podataka na području zahvata ovlaštena osoba daje izvješće u odnosu na prikupljene podatke, te daje opis radnji koje će se obaviti u okviru izrade geodetskog projekta.

U okviru analize podataka opisom radnji obvezno se navodi način na koji će se uskladiti stanje u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi.

Geodetski projekt I. dio sadrži i podatke o koordinatama točaka koje određuju granice građevne čestice i smještaj građevine.

Podaci o koordinatama točaka koje određuju granice građevne čestice i smještaj građevine osnova su i za izradu geodetskih elaborata iz geodetskog projekta II. dio.

Legalizacija objekataGEODETSKI PROJEKT II DIO

Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)

Parcelacijski elaborat se izrađuje na način da se promjene glede broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarskih čestica, koje imaju za posljedicu upise u zemljišnoj knjizi u okviru istog zemljišnoknjižnog tijela, mogu provesti u katastarskom operatu temeljem parcelacijskog elaborata i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnom postupku.

Za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa kada je to potrebno, ovlaštena osoba u dogovoru s investitorom vodi brigu i koordinira prikupljanje potrebnih isprava pogodnih za uknjižbu u zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina

Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina se izrađuje na temelju podataka o koordinatama točaka koje određuju granice građevine i na temelju podataka kojima se određuje građevna čestica u okviru parcelacijskog elaborata.

Geodetski elaborat pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Kontaktirati nas možete putem Forme za kontakt, telefonom, e-mailom ili nas osobno posjetiti Ovdje.