Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Geodetsko vještačenje

Projektiranje

Vještački nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za geodeziju

Što je geodetsko vještačenje?

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju.

Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja. Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Kada i zašto je potreban nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za geodeziju?

Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka geodetske struke potreban je kod rješavanja sporova vezanih za vlasništvo nad nekretninama, kod utvrđivanja vlasništva, te drugim pravnim stvarima vezanim za nekretnine.

Dužnost stalnog sudskog vještaka

Stalni sudski vještaci su dužni pridržavati se rokova određenih odlukom kojom im je vještačenje povjereno. Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom mu roku dužan je podnijeti sudu najkasnije u roku od 8 dana prije isteka roka, izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji kao i navesti rok do kojega će obaviti vještačenje.

U složenijim vještačenjima, u kojima je određen dulji rok za vještačenje, vještak je dužan podnijeti sudu svakog mjeseca od dana povjerenog mu vještačenja kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji.

Vještaci su dužni čuvati službenu tajnu bez obzira na koji su je način doznali.

Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su pratiti rad vještaka. Rad vještaka dužni su pratiti i predsjednici općinskih sudova, kao i dužnosnici drugih tijela koja sudjeluju u sudskom postupku i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednika županijskog odnosno trgovačkog suda.

Primjedbe na rad vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici, te strukovne udruge. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.

Vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ili iz drugih ozbiljnih razloga, može se privremeno uskratiti vještačenje najmanje tri mjeseca a najdulje godinu dana.